Pietro Fiorentini

O nas

W każdym zakładzie Pietro Fiorentini nasze doświadczenie żyje w nieustannych innowacjach oraz bieżących wyzwaniach, które każdego dnia popychają nas w kierunku przyszłości.
Charakteryzujemy się nieustannym rozwojem, zgodnie z najwyższymi oczekiwaniami naszych klientów w zakresie jakości i konkurencyjności.

Jesteśmy liderami w tworzeniu zaawansowanych technologicznie produktów i usług, dla dystrybucji i wykorzystania gazu naturalnego oraz ukierunkowania naszych badań w celu pokrycia wszystkich potrzeb.

Naszym celem jest bycie o krok przed teraźniejszością, podążając w kierunku linii mety i przekraczając granice. To właśnie w tym miejscu chcemy się znaleźć jako firma, która zawsze polepszała własne produkty, z technologią dostosowaną do potrzeb oraz programem usług posprzedażnych, który jest zawsze wysoce profesjonalny.

Misja i wizja

Misja
Pietro Fiorentini S.p.A jest uznanym producentem działającym na rynkach całego świata. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i sprzedażą komponentów, systemów i usług dla branży gazowniczej, specjalizując się w systemach redukcyjnych i pomiarowych. W swoich działaniach Pietro Fiorentini kieruje się zwiększaniem bezpieczeństwa zarówno u dystrybutorów, jak i konsumentów. Celem firmy jest ciągłe doskonalenie asortymentu proponowanych rozwiązań.  

Wizja:    
Pietro Fiorentini S.p.A chce zostać grupą liczącą się z perspektywy globalnej w dziedzinie produkcji zaawansowanych technologicznie systemów i usług przeznaczonych na potrzeby dystrybucji i eksploatacji gazu ziemnego, promującą czyste i bezpieczne nośniki energii. Stawiamy na ciągły rozwój, by pod względem konkurencyjności i jakości naszej oferty sprostać wymaganiom najbardziej wymagających klientów.

Historia

Spółka Pietro Fiorentini zawsze była wysoko notowana wśród firm branży naftowej i gazowniczej.

W naszej ponad 70-letniej historii zawsze kierowaliśmy się ku temu, co nowatorskie. Stawiając czoła codziennym wyzwaniom, nieustannie poszukujemy coraz to doskonalszych rozwiązań, zarówno na etapie projektowania, jak i wdrażania innowacyjnych koncepcji, nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym.

Niezmiennie i z pełnym zaangażowaniem dążymy ku doskonałości. Właściwi ludzie, na właściwym miejscu, we właściwym czasie – tak chcemy być postrzegani przez naszych kontrahentów. Mając świadomość, że nasze usługi winny przynosić wymierne korzyści, już teraz proponujemy to, czego wkrótce oczekiwać będą klienci - niezawodne produkty, dobre pomysły i jasną wizję jutra.

Jak pokazuje nasza historia, zawsze patrzyliśmy w przyszłość. To dzięki niniejszej postawie staliśmy się liderem na rynku dystrybucji i eksploatacji gazu ziemnego. Aktualnie posiadamy 11 oddziałów zlokalizowanych na całym świecie.

Oferujemy bogaty asortyment elektronicznych urządzeń pomiarowych.  Procesy wytwórcze, realizowane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i nowoczesnych urządzeń, pozwoliły nam maksymalnie zdywersyfikować nasze kompetencje.

Nasza firma jest motorem przemian. Najnowsze technologie wykorzystujemy, by realizować marzenia z myślą o przyszłych pokoleniach. Promujemy wykorzystanie bezpiecznych i czystych źródeł energii, rozwijając się i doskonaląc w imię lepszej przyszłości.

Certyfikaty Firmy

Pietro Fiorentini dysponuje certyfikatami wydanymi przez uznane, niezależne instytucje oraz jednostki notyfikowane.  
Certyfikacją objęte zostały wszystkie obszary aktywności spółki:
Zakłady produkcyjne
Jakość 
Bezpieczeństwo 
Środowisko

Z myślą o tych, którzy na nas polegają, Pietro Fiorentini przoduje we wdrażaniu najnowszych regulacji prawnych we wszystkich obszarach, tj. kontroli jakości, bezpieczeństwa pracy, zarządzania środowiskiem, a także w odniesieniu do oferowanych produktów i swoich zakładów produkcyjnych. Dla nas liczą się nie tylko założenia, ale także metody prowadzące do celu.

Misja bezpieczeństwa

Pietro Fiorentini dąży do optymalizacji warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierujemy się przy tym światowymi standardami, spełniając wymagania określone normą OHSAS 18001:2007, dotyczące systemu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stawiamy czoła problemom, poszukując optymalnych rozwiązań. Przyjęte założenia realizujemy poprzez:

  • Stosowanie odpowiednich technik operacyjnych;
  • Tworzenie środowiska sprzyjającego należytemu wykonywaniu obowiązków;
  • Powierzanie zakresów odpowiedzialności wszystkim pracownikom produkcyjnym.

Naszym celem jest określanie i proponowanie nowoczesnych i konkurencyjnych rozwiązań, w oparciu o ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i maksymalizację poziomu jakości w trosce o zadowolenie i satysfakcję klientów. Spełniamy wymogi bezpieczeństwa pracy, dążymy do optymalnego wykorzystania energii i zasobów oraz minimalizacji ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy.

Środowisko

Pietro Fiorentini troszczy się o środowisko naturalne. Skuteczność w niniejszej dziedzinie można osiągnąć jedynie dzięki konsekwencji i pełnemu zaangażowaniu.

Dlatego też, codziennie i aktywnie wspieramy zrównoważony rozwój poprzez:

  • Tworzenie urządzeń i produktów, które ograniczają emisję gazów do atmosfery: spalany gaz ziemny jest jednym z najczystszych źródeł energii, natomiast uwalniany w postaci niespalonej, przyczynia się do intensyfikacji efektu cieplarnianego;
  • Redukcję oddziaływania na środowisko w systemach przesyłu, dystrybucji i odbioru gazu ziemnego, 
  • Dbałość o ograniczanie zużycia materiałów i energii w procesie produkcji;
  • Ograniczanie negatywnych skutków procesu spawania i malowania;
  • Wykorzystanie farb ekologicznych rozcieńczanych wodą demineralizowaną i dejonizowaną. 
Jesteśmy dumni z tego, że nasze zakłady nie są uciążliwe dla środowiska. Jednym z naszych największych osiągnięć jest ponad 30% redukcja emisji szkodliwych dla zdrowia związków organicznych, dzięki wykorzystywaniu ekologicznych materiałów. Tak właśnie postrzegamy naszą rolę w zapewnieniu lepszego jutra przyszłym pokoleniom.

Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. Jesteśmy przekonani, że poszerzenie realizowanej dotychczas polityki proekologicznej na wszystkie obszary naszej działalności przyniesie kolejne, wymierne korzyści dla środowiska.

Zasoby ludzkie

„Zasoby ludzkie są niezmierzoną wartością.
Potęga niniejszych zasobów jest nieograniczona, pod warunkiem uruchomienia twórczej siły jednostki”.


Taiichi Ohno (twórca Toyota Production System)

Dla Pietro Fiorentini ludzie są siłą napędzającą rozwój.
Grupa, zespół, organizacja: współpraca jest kluczem do sukcesu w samorealizacji. W każdej strukturze organizacyjnej, ktoś, kto jest silniejszy od Ciebie, może być jeszcze silniejszy razem z Tobą.

Dlatego też, staramy się angażować i motywować naszych pracowników, by osiągali coraz lepsze wyniki i w pełni korzystali z oferowanych przez spółkę programów szkoleniowych. 

Etyka

Pietro Fiorentini rozumie, że warunkiem osiągnięcia sukcesu jest doskonalenie kompetencji własnej kadry, dobra współpraca z klientami i dbałość o środowisko naturalne.
Kierując się tymi zasadami, opracowaliśmy Schemat Wartości. Narzędzie to stanowi dla pracowników Pietro Fiorentini punkt odniesienia, platformę prezentującą naszą wizję i cele, do których wspólnie dążymy.

Doskonałość operacyjna

Firma Pietro Fiorentini zbudowała swój sukces na ciągłym doskonaleniu. Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb naszych najbardziej wymagających klientów. Dążymy do tego, by nasza oferta niezmiennie wyróżniała się najwyższą jakością i konkurencyjnością.

Doskonałość operacyjna polega naszym zdaniem na identyfikacji wartości poszczególnych członków zespołu, szacunku dla partnerów biznesowych i podejmowaniu działań zmierzających do minimalizacji strat hamujących rozwój.
By ten cel osiągnąć, w ramach naszej struktury organizacyjnej tworzymy kulturę opartą na krytycznej analizie procesów i ich codziennym doskonaleniu. 
Doskonałość operacyjna oznacza ciągły rozwój zasobów ludzkich, w zgodzie z wartościami, z jakimi identyfikuje się spółka, wspieranie wykwalifikowanej kadry potrafiącej rozpoznawać potrzeby klientów i podejmować wyzwania na przyszłość. 

Nasze wartości

Postawiliśmy sobie pytanie:  „Co sprawi, że poczujemy się zjednoczoną firmą, konsekwentną w dążeniu do osiągnięcia obranych celów?”.
W odpowiedzi na to pytanie opracowaliśmy Schemat Wartości. Jest to zbiór wytycznych, jakimi kierujemy się w naszej codziennej pracy, we wszystkich obszarach naszej aktywności, niezależnie od sprawowanej funkcji, czy zajmowanego stanowiska.
Kierując się Schematem Wartości dbamy o poszanowanie i wcielanie w życie następujących ideałów:
•    Niezawodność:
Niezawodność oznacza poszanowanie zobowiązań i bezwzględne dotrzymywanie terminów, by sprostać oczekiwaniom klientów i budować zaufanie.
•    Komunikacja:
Komunikacja zapewnia, by strategie, plany, cele i inne treści docierały do odbiorców na czas, precyzyjnie i jednoznacznie. Oznacza także przekazywanie innym niezbędnych i użytecznych informacji pozwalających na lepsze zrozumienie naszej działalności i ocenę tego, co mamy do zaoferowania. Komunikacja to także dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem na najwcześniejszym możliwym etapie, a także udzielanie wyczerpujących odpowiedzi współpracownikom. To także uważne słuchanie i próba zrozumienia odmiennego punktu widzenia. Dobra komunikacja oznacza również weryfikację poprawności treści komunikatów i upewnianie się, że są one zrozumiałe dla innych.
•    Doskonałość:
Doskonałość oznacza stawianie sobie ambitnych, aczkolwiek osiągalnych celów w podnoszeniu poziomu profesjonalizmu oraz tworzeniu wartości dodanej dla siebie i firmy. To także optymizm i przekonanie o możliwości realizacji przyjętych założeń i zarazem próba zaszczepienia w innych pragnienia osiągnięcia sukcesu. Stawiamy czoła trudnościom i pokonujemy przeszkody. Dbamy o dobre relacje z innymi jednostkami i oddziałami, traktując naszych współpracowników jak klientów wewnętrznych. Im również oferujemy usługi, które muszą być najwyższej jakości i dostarczone na czas. Oznacza to także, że angażujemy się w pomiar osiąganych wyników i ciągłe doskonalenie, by jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych wewnętrznych i zewnętrznych klientów. Doskonałość oznacza umiejętność identyfikowania błędów i strat oraz natychmiastowe wdrażanie adekwatnych działań naprawczych w celu ich eliminacji.
•    Osiąganie wyników:
Praca z zaangażowaniem, zarówno indywidualna, jak i w zespole, oznacza determinację w analizowaniu problemów, poszukiwaniu rozwiązań i wypełnianiu obowiązków. Zakłada ona wyznaczanie priorytetów w procesie realizacji celów, wspólnie z innymi pracownikami, przyjmowanie na siebie odpowiedzialności i odpowiednie wykorzystanie dostępnych zasobów. Zaangażowanie oznacza włączanie innych we wspólne działania i motywowanie do zmiany oraz ciągłego polepszania wyników. Wszystko to można osiągnąć korzystając z oferty szkoleń proponowanych przez firmę, a także kontrolowanie rezultatów w celach poznawczych i rozwojowych. Oznacza to także eksponowanie i docenianie osiągnięć.
•    Innowacyjność:
Innowacyjność oznacza pozytywne nastawienie do pracy własnej i działań innych osób, tworzące atmosferę zaufania, kreatywności i otwartości na nowe idee. Wdrażanie innowacji wiąże się z uważną i szczerą oceną nowych pomysłów. Polega także na proponowaniu rozwiązań z uwzględnieniem ich wykonalności oraz wyjaśnianiu przyczyn podejmowanych decyzji. Oznacza to stymulowanie do wykorzystania kompetencji i optymalizacji zasobów na drodze do wytyczonego celu. 
•    Praca zespołowa:
Praca zespołowa zakłada wspólne wytyczanie celów i informowanie współpracowników o osiągniętych wynikach, a także osiąganie kompromisów oraz wdrażania decyzji podejmowanych przez zespół. Oznacza to zarządzanie zadaniami i czasem, wybór najlepszych działań w związku z podjętymi decyzjami i przyjętymi założeniami. Praca zespołowa zakłada także określanie i stosowanie wytycznych gwarantujących skuteczność i kontrolę efektywności operacyjnej grupy. Praca zespołowa oznacza aktywne uczestnictwo w zadaniach realizowanych przez grupę, dzielenie się informacjami i wiedzą oraz ocenianie wspólnych pomysłów.
•    Szacunek:
Szacunek oznacza pozytywne nastawienie i uprzejmość wobec innych osób. Wiąże się to z uważnym słuchaniem, wymianą uwag nawet z osobami, które mają odmienne poglądy, a także przekuwaniem różnic w wartość dodaną. Szacunek oznacza obronę godności ludzi oraz ich pracy, bez względu na płeć, kulturę, rasę czy pochodzenie.
•    Szczerość:
Szczerość oznacza prawdomówność w stosunku do jakiejkolwiek osoby. Obcując z innymi, należy odnosić się wyłącznie do informacji i faktów, nawet wówczas, gdy należy wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec czyjegoś postępowania. Szczerość to udzielanie wiarygodnych informacji, głoszenie popartych faktami poglądów, przy jednoczesnym poszanowaniu opinii innych osób. Oznacza to także odwagę w podejmowaniu nieprzyjemnych tematów.

Więcej

Management, organization and control model under Italian legislative decree n. 231/2001

The Italian Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001 (“Decree”) introduced in the Italian legal framework the rules concerning the administrative liability of the Entities (legal persons or other associations even without legal personality) for given types of crimes, explicitly mentioned in the decree, committed in their interest or to their advantage by natural persons carrying out representative, administrative, executive, managerial or supervisory functions in the involved entity or being subject to the supervision or direction of the same.
 
Pietro Fiorentini s.p.a. adopted its management, organization and control model (“Model”), in order to establish a well-structured and consistent system of guidelines, operating procedures and control activities intended for all those acting in the name and on behalf of the company or individuals who have relationships of cooperation with the Company outside of salaried employment, whether long-term or occasional (“Recipients”). The aim was to have these people behave in a proper and clear manner in the execution of their tasks, in order to prevent the commission of the types of crimes mentioned in the decree.
 
The Model allows all parties who become aware of information relating to the commission of crimes or circumstances and/or conduct that is not in compliance with the rules of Code of Ethics as well as the principles of conduct and executive procedures for conducting Sensitive Activities regulated in the Model, to make spontaneous reports to the Supervisory Body. These reports may be sent, preferably by means of the form Reports to the Supervisory Body, by
 
Regular mail to:
Organismo di Vigilanza (Supervisory Body) di Pietro Fiorentini S.p.A.
Via E. Fermi, 8/10 - 36057 Arcugnano (VI) Italy
 
E-mail to: organismodivigilanza231@fiorentini.com
(For sales/commercial enquiries, please use this form)
 
Report box “Organismo di Vigilanza (Supervisory Body)” set up at the various production areas and offices of the local Fiorentini facilities/units.
Reports may also be made anonymously.

Pietro Fiorentini Organization, management and control form download – General Part (ITA)
Pietro Fiorentini Organization, management and control form download – General Part (ENG)
Pietro Fiorentini Supervisory Body name download (ITA)
Pietro Fiorentini Supervisory Body name download (ENG)
Supervisory Body reporting (ITA)
Supervisory Body reporting (ENG)

Pliki cookie pomagają nam dostarczać Ci nasze usługi. Korzystając z niniejszych usług zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Informacje