Datenschutzrichtlinie

1. STOSOWANIE
 
1.1. Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” zwane dalej [OWS] mają zastosowanie do wszelkich transakcji sprzedaży, dostawy lub podobnych, których przedmiotem będzie przeniesienie własności (sprzedaż) towarów oferowanych przez spółkę FIORENTINI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - zwaną w treści niniejszych OWS [Sprzedawcą], na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) - zwanego w treści niniejszych OWS [Kupującym], chyba że Sprzedawca wyraźnie i  jednoznacznie postanowił inaczej.
1.2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej.
1.3. Warunki umów sprzedaży są określone w Ofercie, w potwierdzeniu zamówienia oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności, postanowienia Oferty, oraz ewentualne późniejsze pisemne ustalenia Stron, potwierdzone przez Sprzedawcę mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
1.4. OWS dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. INFORMACJE HANDLOWE, OFERTY
2.1. Jakiekolwiek informacje, propozycje lub podobne oświadczenia Sprzedawcy umieszczone na stronach internetowych, w wiadomościach mailowych, lub w katalogach i innych dokumentach nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie potencjalnego Kupującego do podjęcia negocjacji i ewentualnego złożenia zamówienia.
2.2. Dokumenty zatytułowane „Oferty” stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 
3. ZAMÓWIENIA
3.1. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapytania ofertowego, oraz po uzgodnieniu szczegółów zamówienia, Sprzedawca przesyła Kupującemu Ofertę zawierającą wszystkie szczegóły zamówienia oraz warunki sprzedaży.
3.2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie i zaakceptowanie Oferty przez Kupującego poprzez podpisanie znajdującego się na ofercie oświadczenia o przyjęciu Oferty, oraz doręczenie tak podpisanej Oferty Sprzedawcy.
3.3. Jeżeli Sprzedawca składa zamówienie na własnym formularzu, wówczas Oferta musi stanowić załącznik do takiego zamówienia. W razie zaistnienia niezgodności pomiędzy Ofertą, a przesłanym formularzem zamówienia, wiążąca jest treść Oferty. W razie braku Oferty przy zamówieniu warunkiem akceptacji tego zamówienia jest mailowe potwierdzenie go przez Sprzedawcę.
3.4. Jeżeli Kupujący zamierza przed zaakceptowaniem Oferty dokonać jej zmian, wówczas powinien o tym poinformować Sprzedawcę, który podejmie decyzję co do ewentualnej akceptacji takich zmian. Każda zmiana Oferty dokonana przez Kupującego wymaga dla swej ważności wyraźnej zgody Sprzedawcy.
3.5. W szczególności zgody takiej nie stanowi zgoda dorozumiana, wyrażona w formie ustnej, czy też przystąpienie do realizacji zamówienia.

4. CENY i WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę i/lub ceny sprzedaży określoną w Ofercie.
4.2. Jeżeli cena sprzedaży byłaby określona w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena sprzedaży stanowić będzie równowartość w polskich złotych (PLN) kwoty określonej w tej walucie wg średniego kursu sprzedaży tej waluty w banku NBP (tabela A) z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
4.3. Jeżeli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakiekolwiek cło, opłata importowa lub podobna albo jakikolwiek związany z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów podatek albo jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne albo nastąpią zmiany w wysokości takich opłat, podatków lub obciążeń, ceny sprzedaży ulegają odpowiedniej zmianie, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.
4.4. W przypadku wątpliwości, czy dane ceny są stawkami netto czy brutto, uważa się, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności podatek VAT) wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
4.5. Zapłata ceny zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury.
4.6. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i/lub inne należności podlegają zapłacie.
4.7. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu ceny na rachunek bankowym Sprzedawcy.
4.8. W wypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie należności, Sprzedawcy przysługują umowne odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej (odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych).
4.9. Zgłoszenie przez Kupującego jakichkolwiek zastrzeżeń, uwag lub reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
4.10. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedającego, Sprzedający poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy sprzedaży, Ogólnych Warunków Sprzedaży i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Kupujący.
4.11. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kupującego z jego zobowiązań, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty.
4.12. Kupującemu nie przysługuje prawo potrącenia jakichkolwiek należności z należnościami Sprzedającego z tytułu zapłaty ceny za dostarczonych towar.
4.13. Niezależnie od wysyłki i przekazania ryzyka za dostarczony towar, własność towarów przechodzi na Kupującego dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty gotówką, bądź po wpłynięciu ceny na konto bankowe Sprzedawcy.

5. WARUNKI DOSTAWY
5.1. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy, własnym transportem, przejmuje na siebie odpowiedzialność za towar w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy osobie prowadzącej środek transportu Kupującego.
5.2. W przypadku, gdy towar dostarczany  jest za pośrednictwem niezależnego Przewoźnika, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania tego towaru Przewoźnikowi, jeżeli był on zaangażowany przez Kupującego.
5.3. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie zawarto szczegółowych informacji w zakresie jakości i opakowania towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju towarów, i że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.
5.4. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki (ładunku) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów.
5.5. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub niezgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.
5.6. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz.
5.7. W przypadkach, gdyby stwierdzenie wady przy odbiorze towarów albo w trakcie ich kontroli dokonywanej zgodnie z treścią punktów poprzedzających nie było – przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności – możliwe, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia, w którym przy zachowaniu owej staranności zauważenie wady było możliwe.
5.8. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem - Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich stwierdzenia albo momentu, w którym ww. stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej.
5.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy. Terminy dostawy wskazane w Ofercie są orientacyjne i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
5.10. Jeżeli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w odpowiedni sposób.
 
6. GWARANCJE I REKLAMACJE
6.1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości sprzedanych towarów.
6.2. Okres gwarancja jakości danego towaru wynosi 24 miesiące od daty wystawienia faktury sprzedaży, chyba, że co innego wynika z Oferty.
6.3. Pod warunkiem dopełnienia przez Kupującego wszystkich formalności przewidzianych w treści niniejszych OWS (w szczególności terminowego zgłoszenia stwierdzonych wad), Sprzedawca w odpowiednim terminie – nie krótszym jednak niż 30 dni  roboczych od dnia otrzymania reklamacji – podejmie decyzję dotycząca rozstrzygnięcia reklamacji, a w przypadku jej uznania albo o usunięciu wady albo o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego.
6.4. Jeśli w trakcie przetwarzania/używania/ korzystania z towaru okaże się, że zawiera on wady, z tytułu których Kupujący może dochodzić roszczeń, Kupujący jest zobowiązany natychmiast zaniechać dalszego wykorzystania tego towaru.
6.5. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany lub zwrotu w oryginalnych opakowaniach.
6.6. Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy próbki towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz, umożliwić zbadanie na miejscu zachowania się towaru w czasie przetwarzania, jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki lub warunków, w których towar został użyty.
6.7. Rozpoznanie przez Sprzedawcę reklamacji i udzielenie uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji może zostać w szczególnych wypadkach uzależnione od dostarczenia przez Kupującego wadliwego towaru Sprzedawcy.
6.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów towaru jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWS i nie obejmuje odszkodowania pieniężnego.
6.9. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek spowodowanych z wyłącznej winy Kupującego lub osób trzecich, w szczególności wynikających: 
  • z nieprawidłowego montażu i rozruchu urządzenia przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień, przede  
  • wszystkim świadectwa kwalifikacji zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 828);
  • użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami eksploatacji opisanymi w Dokumentacji Techniczno- Ruchowej urządzenia (DTR);
  • z modyfikacji urządzenia.
6.10. Wobec udzielenia Kupującemu powyższej gwarancji nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
7.1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
7.2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekraczać ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.
7.3. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.
7.4. W przypadku, gdy osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedawcę, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem całkowitego wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy związanej z owymi roszczeniami.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
8.1. Własność intelektualna wszelkich towarów należy do Sprzedawcy, bądź producenta, i nic w treści umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie Kupującemu licencji czy praw w odniesieniu do własności intelektualnej.
8.2. Kupujący nie będzie korzystał ze znaków handlowych czy nazw handlowych, które będą identyczne, lub łudząco podobne do znaków handlowych, nazw i oznaczeń kupowanych towarów.
8.3. Sprzedawca, lub producent towarów (w zależności od wzajemnych uzgodnień) zachowują pełną własność wszelkich wynalazków, wzorów i procesów oraz wszelkich praw własności intelektualnej towarów.

9. KARY UMOWNE
9.1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych OWS, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego karami umownymi z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
9.2. Wysokość kary umownej określona zostanie w Ofercie.

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE
10.1. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych – wszystkich lub niektórych – warunków) jak również – w zakresie nie unormowanych w treści niniejszych OWS - odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.
10.2. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, wyłącznie właściwy będzie sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla Sprzedającego.
10.3. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowa pomiędzy stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami lecz jeszcze nie wykonanej umowy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. O ile strony nie uzgodnią – na piśmie – inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania towaru).
11.2. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści niniejszej umowy, następujące okoliczności mogą stanowić, bez konsekwencji dla stron, podstawę do odstąpienia od umowy, jeśli wydarzyły się po zawarciu umowy i w
istotny sposób utrudniają jej wykonanie:
  • każda okoliczność niezależna od strony (tzw. siła wyższa), w szczególności pożar, wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powołania do służby wojskowej,
  • inne zdarzenia o podobnym zasięgu lub doniosłości, rekwizycje, zajęcia, restrykcje walutowe, powstania i zamieszki, konflikt pracowniczy, niedostatek środków transportu, ogólny niedobór towarów, kasacja części produkcji albo środków trwałych lub obrotowych, ograniczenia dotyczące środków napędowych oraz wady albo opóźnienia lub uchybienia ze strony przewoźników, producentów lub poddostawców towarów stanowiących przedmiot sprzedaży albo innych osób trzecich.
11.3. Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej strony lub osób trzecich, za zachowania których to osób strona ta w świetle prawa nie  odpowiada. Jeśli umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie, każda ze stron ma prawo odstąpić od tej umowy w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej.
11.4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności Sprzedającego, cedować ich na osoby trzecie, obciążać, zlecać, ani w jakikolwiek inny sposób rozporządzać prawami wynikającymi z zawartej umowy.
11.5. Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności albo w sposób określony w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
11.6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
Cookies help us deliver our services to you. By using these services, you agree to our use of cookies. Info